วงษ์พาณิทอักษร น. (2016) “การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), pp. 96–103. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54590 (Accessed: 26 May 2024).