จันทร์ควง พ. (2016) “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), pp. 116–127. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54594 (Accessed: 28 May 2024).