แก้วมณี พ. . ส. (2016) “การศึกษาพระพุทธศาสนาในจารึกสมัยสุโขทัย”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), pp. 62–76. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54596 (Accessed: 25 May 2024).