ปิ่นทองพันธ์ อ. (2016) “การเปรียบเทียบการทดสอบภาวะสารูปสนิทดีสำหรับการแจกแจงแบบปกติ”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), pp. 240–249. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54607 (Accessed: 28 May 2024).