น้าเจริญ ท. (2016) “การวิเคราะห์การจำแนกข้อมูลที่ไม่สมดุลในแต่ละกลุ่มกรณีศึกษาการจำแนกกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), pp. 250–261. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54610 (Accessed: 27 May 2024).