ลิบลับ ไ. (2016) “การใช้กลวิธีผังมโนทัศน์ในการสอนการอ่านภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษา ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นชาวไทย”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), pp. 262–270. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54613 (Accessed: 25 May 2024).