ดีละม้าย ส. (2016) “ประสิทธิผลของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), pp. 58–68. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54621 (Accessed: 30 May 2024).