ทองมี จ. (2016) “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), pp. 280–285. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54650 (Accessed: 25 May 2024).