วงศ์ทวีรัตน์ ป. (2016) “นโยบายการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกิจการการบริการจัดงาน”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), pp. 187–199. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54728 (Accessed: 19 May 2024).