ธูปกระจ่าง ต. (2016) “ยุทธศาสตร์ภาครัฐในการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), pp. 78–96. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54812 (Accessed: 23 May 2024).