ดีละม้าย ศ. (2016) “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญาของสถาบันอาชีวศึกษาจากการกระทําผิดกฎหมายของนักศึกษาในสถาบันต่อนักศึกษาต่างสถาบันและต่อบุคคลภายนอก”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), pp. 108–123. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54815 (Accessed: 29 May 2024).