แสงอาวุธ พ. (2016) “รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), pp. 266–282. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54931 (Accessed: 21 May 2024).