หิรัญคำ ธ. (2016) “การมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน: กรณีศึกษายุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), pp. 314–322. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54939 (Accessed: 29 May 2024).