สุวรรณเนตร ส. (2016) “การคิดสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมาย ของช่างภาพสารคดีโทรทัศน์”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), pp. 342–349. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54943 (Accessed: 28 May 2024).