อ่อนปรีดา ร. (2016) “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), pp. 135–145. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/55158 (Accessed: 22 May 2024).