ณ นคร น. (2016) “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), pp. 160–168. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/55356 (Accessed: 20 May 2024).