ไกรนรา ฝ., Lertgrai, P. and Saijun, K. S. (2017) “รูปแบบการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), pp. 180–190. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/59396 (Accessed: 19 May 2024).