เศรษฐโชติสมบัติ ณ. (2017) “ความคล่องตัวโซ่อุปทานและความหยุ่นตัวโซ่อุปทาน: การนำไปใช้สำหรับโซ่อุปทานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), pp. 116–127. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63461 (Accessed: 30 May 2024).