จันทวรรณ น. (2017) “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(1), pp. 103–113. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63497 (Accessed: 26 May 2024).