ไชยพันธ์พงษ์ ส. (2017) “การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), pp. 161–169. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63800 (Accessed: 30 May 2024).