ณ นคร จ. (2017) “มาตรการในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช 2551 Measures of controlling alcohol advertisements in accordance with the alcohol control Act B.E. 2551”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(2), pp. 39–48. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63802 (Accessed: 23 May 2024).