พลเสน ค. (2017) “การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), pp. 170–175. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64111 (Accessed: 19 May 2024).