ทองมา ธ. (2017) “การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสำนักงาน”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), pp. 128–150. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64397 (Accessed: 26 May 2024).