ทวีวัฒน์ จ. (2017) “การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี A STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR AT CONVENIENCE STORES IN WARINCHAMRAB DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(1), pp. 54–63. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65456 (Accessed: 28 May 2024).