พุทธา ส. (2017) “การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี A Curriculum Assessment in Master Of Education Program in Educational Administration, Education Faculty Bangkokthonburi University”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(1), pp. 74–84. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65507 (Accessed: 26 May 2024).