บุญธรรม อ. (2017) “เพลงเดี่ยวนกขมิ้นสามชั้น ทางฆ้องมอญ 6 ลูก ทางครูสมชาย ดุริยประณีต กรณีศึกษาครูธีระศักดิ์ ชุ่มชูศาสตร์”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), pp. 220–231. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66538 (Accessed: 20 May 2024).