เนียมคำ ส. (2017) “รำตรวจพลวิรุญจำบัง”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), pp. 253–264. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66637 (Accessed: 30 May 2024).