ภู่เพ็ชร์ ว. (2017) “เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพนทางครูสมาน ทองสุโชติ กรณีศึกษา: ดร.ดุษฏี มีป้อม”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), pp. 288–298. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66744 (Accessed: 21 May 2024).