ป้อมสุวรรณ์ ป. (2017) “การศึกษาเชิงวิเคราะห์สารัตถธรรมที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์ เพื่อพัฒนานักศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), pp. 338–346. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/67523 (Accessed: 27 May 2024).