ผดุงสุทธิ์ ส. (2017) “ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก 3 ชั้น ทางครูกล้ำ ณ บางช้าง กรณีศึกษา ครูชาตรี อบนวล”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), pp. 306–320. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/67532 (Accessed: 26 May 2024).