ตัณฑัยย์ บ. (2017) “การตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), pp. 15–22. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/68799 (Accessed: 30 May 2024).