สังขผล เ., ใจเย็น ส. and วิชัยดิษฐ พ. (2017) “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), pp. 55–65. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69124 (Accessed: 26 May 2024).