สิทธิชัย ว. ร. ธ. (2017) “แนวคิดและวิธีการประพันธ์ทางเดี่ยวปี่ใน เพลงแขกมอญ 3 ชั้น ของครูปี๊บ คงลายทอง”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), pp. 204–216. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/70867 (Accessed: 22 May 2024).