ตันติวุุฒิไกร ส. (2017) “แนวทางส่งเสริมการจัดจำหน่ายเครื่องยนต์มือสองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเขตพระนครศรีอยุธยา”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), pp. 134–143. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/76499 (Accessed: 30 May 2024).