ฤกษ์สมโภชน์ ส. (2017) “รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), pp. 196–203. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/77364 (Accessed: 25 May 2024).