ศรีเกรียงทอง ณ., จันทึก ธ. and ศิริวงศ์ พ. (2017) “การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการแบบเรียลไทม์ของบุคลากรในสายงานให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), pp. 84–105. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/88901 (Accessed: 31 May 2024).