เจนเขว้า เ. and วงษ์อินทร์ ท. (2017) “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), pp. 200–209. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/93920 (Accessed: 19 May 2024).