ไชยพันธ์พงษ์ ส. and เจนเขว้า เ. (2017) “การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), pp. 191–199. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/93922 (Accessed: 27 May 2024).