เพชรสุทธิ อ. (2017) “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), pp. 66–80. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/95598 (Accessed: 27 May 2024).