ผลสะอาด ธ. (2017) “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารและการจัดการกำลังสำรอง”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), pp. 44–54. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/95616 (Accessed: 30 May 2024).