จิตนุพงศ์ ว. (2017) “ความมั่นคงทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), pp. 280–287. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/97959 (Accessed: 30 May 2024).