[1]
ประเสริฐชาติ ส., ไชยชมพู ส., and ทองแพง ธ., “FACTORS INFLUENCING THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF TEACHERS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3”, AJPU, vol. 9, no. 2, pp. 333–348, Aug. 2018.