[1]
ไกยวรรณ์ ย., โสไกร ป., ผลาพรม ก., ณ วัฒนะประเสริฐ ก., ตามถิ่นไทย พ., and มั่งคั่ง ก., “MANAGEMENT MODEL DEVELOPMENT FOR DRIED BANANA COMMUNITY PRODUCT”, AJPU, vol. 9, no. 2, pp. 79–90, Sep. 2018.