[1]
ปานพรหม ม., “คุณภาพการให้บริการสาธารณะตามหลักการบริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง”, AJPU, vol. 4, no. 1, pp. 65–78, Nov. 2015.