[1]
ยินดียม ก., “ประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลักการ บริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”, AJPU, vol. 4, no. 1, pp. 106–118, Nov. 2015.