[1]
นาเมืองรักษ์ ช. and พลอยชุม ส., “ภาวะผู้นำ: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”, AJPU, vol. 4, no. 1, pp. 141–147, Nov. 2015.