[1]
ต่วนศิริ ส. and วรรณเศียร ด., “ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหาร และการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตพระนครและดุสิต”, AJPU, vol. 4, no. 1, pp. 159–165, Nov. 2015.