[1]
โรจน์รุ่งสัตย์ พ., ฉิมทัต ส., ชุ่มจิตต์ จ., and ปัตพี ก., “การสร้างคู่มือสำหรับมัคคุเทศก์เพื่อแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี”, AJPU, vol. 4, no. 2, pp. 16–27, Nov. 2015.