[1]
แสงศรี ส., เรืองฤทธิ์นำชัย น., พิริยะเวชากุล โ., and กิตตินรรัตน์ จ., “ความภักดีของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”, AJPU, vol. 4, no. 2, pp. 36–46, Nov. 2015.