[1]
เบ็ญจาธิกุล ฐ., “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, AJPU, vol. 5, no. 1, pp. 81–94, Nov. 2015.